ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

Les empreses amb ERTE no hauran de donar permís retribuït

03/04/2020

El permís regulat en el reial decret llei que ha aprovat aquest diumenge el Govern és aplicable obligatòria a tots els treballadors que presten serveis en aquelles empreses que no desenvolupen activitats que siguin essencials. No obstant això, no resultarà d'aplicació per part de les empreses quan estiguin aplicant o sol·licitin un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE), segons la norma.

Segons el Govern, els ERTE permeten igualment "donar una resposta adequada a la necessitat de restringir encara més la mobilitat de les persones".

Això sí, les empreses que, si escau, només hagin reduït un percentatge de l'activitat, amb la tramitació del corresponent ERTE de reducció de jornada de les persones treballadores, podran compatibilitzar totes dues mesures.

En cap cas podrà aplicar-se el permís retribuït recuperable a les persones que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de la qual estigui suspès per altres causes legalment previstes, ni tampoc a aquelles per a les quals sigui possible el desenvolupament de l'activitat en la modalitat de treball a distància.

El permís s'estendrà des del dilluns 30 de març fins al dijous 9 d'abril de 2020, tots dos inclusivament.

Durant aquest període de temps, les persones treballadores quedaran exonerades de prestar els seus serveis, si bé continuaran reportant el seu salari per la totalitat de la jornada habitual, per tots els conceptes retributius. En conseqüència, es mantenen vigents totes les obligacions d'empreses i persones treballadores quant a la liquidació i cotització de quotes i altres conceptes de recaptació conjunta.

Una vegada finalitzat el període de restricció referit, l'empresa i la representació dels treballadors hauran de negociar amb l'objectiu de regular el sistema de recuperació de les hores de treball no prestades abans del 31 de desembre en ocasió de l'aplicació d'aquest permís, disposant-se un termini màxim per a això de set dies. En tot cas, els procediments de mediació i arbitratge regulats en els sistemes autònoms de solució de conflictes resultaran aplicables si les parts així ho acorden, per a solucionar les discrepàncies que poguessin sorgir sobre aquest tema.

Via:Cinco Dias