ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

El nou model de pagaments fraccionats de Societats identificarà les empreses per sota del milió d'euros

21/02/2023

Ja és públic el projecte per modificar l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s'aprova el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats en règim de consolidació fiscal i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a presentació electrònica.

Aquestes són les novetats que portarà la nova normativa.

Identificació dels contribuents amb una xifra de negocis inferior al milió d'euros

Com a conseqüència de les modificacions realitzades per la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023 , a l'impost sobre societats, amb efectes per a períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2023 , consistents en la introducció d'un tipus de gravamen reduït aplicable a aquelles entitats que tinguin un import de la xifra de negocis inferior a un milió d'euros al període impositiu anterior, i la rebaixa en dos punts percentuals del tipus de gravamen general, i amb la finalitat de millorar l'assistència al contribuent en emplenar les autoliquidacions de pagaments fraccionats, models 202 i 222, s'hi ha inclòs com a dada addicional, una marca que identifiqui les entitats amb import net de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior inferior 1 milió d'euros.

Incorporació de les bases imposables de les entitats filials en règim de consolidació

D'altra banda, la Llei 38/2022, de 27 de desembre , per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i modifiquen determinades normes Tributàries, ha introduït a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats , una disposició addicional divuitena que incorpora, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn el 2023, una mesura temporal en la determinació de la base imposable en el règim de consolidació fiscal, que consisteix que la base imposable del grup fiscal inclourà les bases imposables positives i el 50 per cent de les bases imposables negatives individuals corresponents a totes i cadascuna de les entitats integrants del grup fiscal.

Les bases imposables no incloses a la base imposable del grup fiscal s'integraran a la base imposable del mateix en cadascun dels deu primers períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2024.

En conseqüència, amb l'objectiu d'adaptar el model 222 al que estableix la Llei 38/2022, de 27 de desembre, es procedeix a modificar el model 222 així com l'annex «Comunicació de dades addicionals» part 2 per recollir a l'apartat 7 d'informació addicional les bases imposables negatives individuals pendents d'integració per la disposició addicional divuitena de la Llei de l'impost sobre societats.

Substitució d'annexos als models 202 i 22

En conseqüència, la nova ordre substitueix l'Annex I de l' Ordre HFP/227/2017, de 13 de març , pel qual figura com a Annex I d'aquesta nova disposició. D'igual manera, se substitueix l'Annex II de l'Ordre HFP/ 227/2017, de 13 de març, pel qual figura com a Annex II de l'ordre del 2023.

Els nous models 202 i 222 seran aplicables per primera vegada per a les autoliquidacions de pagaments fraccionats, el termini de presentació dels quals comença l'abril de 2023.

Via: Notícies Jurídiques