ASSESSORIA SEGUÉS Assessoria empresarial Balaguer Lleida

El Govern obliga a reincorporar-se a alliberats sindicals pel Covid-19

06/04/2020

El Govern ha dictat un decret pel qual, durant l'estat d'alarma, obliga a reincorporar-se a la feina als alliberats sindicals de serveis socials que tinguessin permís per no acudir als seus llocs.

En un decret publicat aquest dissabte al BOE, s'estableix que "el personal amb dispensa absoluta d'assistència a el lloc de treball per exercici de funcions sindicals ha de reincorporar de forma temporal per exercir les seves funcions en atenció a la situació generada pel Covid-19 .La reincorporació d'aquests treballadors no suposarà el cessament de personal substitut que pogués existir ".

La mateixa norma també autoritza la contractació d'estudiants que no tinguin encara el títol per reforçar als serveis socials.

"S'autoritza, prèvia valoració per l'autoritat competent de l'oportunitat de la mesura i de la idoneïtat de l'treballador, a la contractació temporal, a jornada parcial o completa, de personal que es trobi cursant l'últim any dels estudis requerits per a la prestació dels corresponents serveis en els diferents àmbits de el sector dels serveis Socials i de el Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència i que, en conseqüència, no es trobi en possessió de el preceptiu títol acadèmic o de l'habilitació professional corresponent ", diu la norma.

En l'exposició de motius de l'ordre, el Govern explica que "a causa de la situació crítica dels col·lectius destinataris dels serveis socials, que precisen d'una atenció ineludible i inajornable, i davant la greu situació de manca de personal que s'està produint en els centres i entitats públics i privats acreditats que proveeixen d'aquests serveis socials essencials, es fa necessari adoptar una sèrie de mesures en relació amb els recursos humans d'aquest sector que garanteixin l'adequada i deguda assistència dels assenyalats col·lectius ".

L'ordre també diu que tot el personal de serveis socials, independentment que ja estigui prestant els seus serveis en la modalitat de teletreball o altres, haurà d'estar disponible per a ser requerit en qualsevol moment per a la prestació de tasques presencials, amb excepció d'aquelles persones que es trobin en situació d'aïllament domiciliari per Covid-19, inclòs el personal administratiu mínim imprescindible per al desenvolupament dels serveis.5. "Així mateix, podran adoptés les mesures que es considerin necessàries en matèria de jornada de treball i descans, permisos, llicències i vacances i reduccions de jornada", s'afegeix.

Via:Cinco Dias